• Ski Golfklubb
   Postboks 570 Oppsandveien 94
   1400 Ski, Org.nr. 980 947 211

   Kontor+47 64 88 99 42

Klubb

Lov for Ski Golfklubb

Lov for Ski Golfklubb
Stiftet 15. desember 1994, sist endret 01.01.2022.

§ 1       Formål

Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2       Organisasjon

(1)        Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)        Klubben er medlem av Norges Golfforbund.  For regler om Klubbens plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).

(3)        Klubben er medlem av NIF og dermed tilsluttet Viken Idrettskrets og Nordre Follo Idrettsråd.

(4)        For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

(5)        For regler om Klubbens plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3       Medlemmer
 1. For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6, med unntak av regelen om utmelding  i denne lovs § 3-3.
 1. For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler.
 1. Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om
  overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-
  /avgiftsgruppe i det påfølgende år.

§ 4       Kjønnsfordeling

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

§ 6       Inhabilitet

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8

§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§ 8       Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§ 9       Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

§ 10     Årsmøtet
 1. Årsmøtet er Klubbens høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 1. Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.  
 1. Årsmøtets oppgaver:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten        
 8. Behandle Klubbens årsberetning
 9. Behandle
  1. Klubbens regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning
  4. eventuell beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste           
 11. Fastsette
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta Klubbens budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 2 varamedlemmer
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan
 1. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere Klubbens regnskap.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.
 1. For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov
  § 2-19
  .

§ 11     Klubbens styre

(1)        Klubben ledes og forpliktes av styret, som representerer Klubben utad.

(2)        Styret er Klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

(3)        Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av Klubbens virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:
     - at Klubbens formål ivaretas
     - forsvarlig organisering av Klubbens virksomhet og økonomistyring
     - at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, Klubbens lov og årsmøtets vedtak
     - registrere opplysninger iht. § 3 (2)
     - at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom Klubben organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
     - at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom Klubben organiserer barneidrett

(4)        Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.
           
(5)        Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(6)        Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

§ 12     Kontrollutvalg, valgkomité [og øvrige årsmøtevalgte organer]

(1)        For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalget arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.

(2)        For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. Valgkomiteen arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.


§ 13     Grupper

(1)        Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Klubbens organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever  lovendring, jf. § 2 (2).

(2)        Dersom Klubbens årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette
             grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:


a)         Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet 
            eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

b)         Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i
            gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som
            behandles av styret eller årsmøtet.  

c)         Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d)         Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet
             eller styret.


(3)        Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte
             idrettslaget uten fullmakt fra styret.


 

§ 14     Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk.

§ 15     Regler for spill, ordensregler m.v.
(1)        For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og Klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler. Innenfor NGFs lover og bestemmelser fastsetter Klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for Klubbens område, som det finner ønskelig.
(2)        For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er rekrutteringstiltak organisert av Klubben og prøvespill sammen med et medlem av Klubben.


§ 16     Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

 § 17     Oppløsning, utmelding mv.
 1. Klubben kan vedta oppløsning:
  1. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
  2. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.
En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2)        Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.
 
(3)        For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.

(4)        Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.


 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her