• Ski Golfklubb
      Postboks 570 Oppsandveien 94
      1400 Ski

      Kontor+47 64 88 99 42

Klubb

Lov for Ski Golfklubb

Lov for Ski Golfklubb (heretter Klubben), stiftet 15. desember 1994, sist endret 01.01.2020
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
 
§ 1       Formål
 
 (1)      Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
            komité (NIF).

(2)        Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
            bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2       Organisasjon
 
(1)        Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 
(2)        Klubben er medlem av Norges Golfforbund.
 
(3)        Klubben er medlem av NIF gjennom Viken Idrettskrets og er tilsluttet Nordre Follo Idrettsråd.
 
(4)        Klubben skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk
            gjelder for Klubben uavhengig av hva som måtte stå i Klubbens egen lov. 

§ 3       Medlemmer
 
(1)       For at en person skal opptas i Klubben må vedkommende: 

            a) Akseptere å overholde Klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

            b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Klubben og andre organisasjonsledd i
                NIF.  

(2)        Styret i Klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal
            personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg.
            Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan
            påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til Klubbens
            styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til
            idrettskretsen innen to uker.
 
(3)       Medlemskap i Klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
 
(4)        Medlemmet plikter å overholde Klubben og overordnede organisasjonsledds regelverk og
            vedtak.
 
(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
           Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om
           overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-
            /avgiftsgruppe i det påfølgende år.
 
(6)        Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 
            medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt
            medlemskap i Klubben og skal strykes fra lagets medlemsliste.
 
(7)        a) Styret i Klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil
                ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en
                frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om
                 klageadgang.
 
            b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
                ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av
                saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må
                deretter avholdes innen én måned.
 
            c) Ved fratakelse av medlemskap kan Klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker
                etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre
                vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til
                idrettskretsen innen to uker. Klubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt,
                eventuelt når klagesaken er avgjort.
 
(8)        Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med
            forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE
 
§ 4       Kjønnsfordeling
 
(1)        Klubben skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og
            representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved
            representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være
            representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
            medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det
            velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges
            mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av
            kjønnsfordelingen.


(2)        Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret
            innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg
            foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre,
            komité mv. er valgt/oppnevnt.
           
(3)        Idrettsstyret kan pålegge Klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte
            eller foreta ny oppnevning.
 
(4)        Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for
            et valg/oppnevning.

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
 
(1)        For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes
            som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet    
            av kalenderåret, vært medlem av Klubben i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske
            forpliktelser til Klubben.
 
(2)        Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i Klubben: medlem av styret,
            valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.
  
(3)        Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende
            gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten,
            eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.
 
(4)       Forslagsrett:
           a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Klubben.
           b)  Styret i Klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i Klubben.         
           c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
                arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 
                komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5)       Møte- og talerett:
           a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i Klubben.

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
 
(1)        Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
            a) utfører lønnet arbeid for Klubben tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
            b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra Klubben i løpet av et kalenderår.      

(2)        En arbeidstaker i Klubben har ikke stemmerett på Klubbens årsmøte, og er ikke valgbar til styre,
            råd, utvalg/komité mv. i Klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får
            relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke
            gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)        En arbeidstaker i Klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting
            eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes
            representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   
 
(4)        Bestemmelsen er ikke til hinder for at Klubben gir de ansatte rett til å utpeke
            ansattrepresentant(er) til Klubbens styre.
 
(5)        En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller
            oppnevnt.
 
(6)        Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
            valg/oppnevning.

§ 7      Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til Klubben
 
(1)        Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av Klubben som overstiger 1 G i løpet
            av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Klubben eller overordnet
            organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig
            innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning.
            Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av Klubben. Tillitsvalgt som får slik
            økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan
            ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)        Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som
            representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller
            ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd
            representasjonen skjer.

(3)        En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller
            oppnevnt.
       
(4)        Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et
            valg/oppnevning.
 
 
§ 8       Inhabilitet

(1)        En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Klubben er inhabil til å tilrettelegge
            grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

            a)  når vedkommende selv er part i saken,
            b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i
                 sidelinje så nær som søsken,
            c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
            d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et   
                 organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
 
(2)        Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
            tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i
            saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som
            vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
            inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   
 
(3)        Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i
            Klubben.
 
(4)        Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
            representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke
            vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
      
(5)        Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse
            retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
 
(6)        I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem
            deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan
            ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre
            organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende
            medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
            vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder
            innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille 
            eller kostnad.
 
(7)        I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever
            det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det,
            skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.
 
(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Klubben. 

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
 
(1)        Styrer, komiteer og utvalg i Klubben er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
 
(2)        Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
 
(3)        Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for Klubbens medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.
 
 
§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
 
(1)        Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i
             forbindelse med utførelsen av vervet.
 
(2)        Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
 
(3)        Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI
 
§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1)        Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av
            årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom Klubben har
            daglig leder, skal også daglig leder undertegne.
 
(2)        Klubben skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag
            med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge
            alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter
            alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning,
            gjelder uansett følgende:

            a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal
                omfatte hele Klubbens aktivitet. Dersom Klubben er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de
                enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
            b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
            c)   Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og Klubbens
                art og omfang tilsier.
            d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares                    på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.   
            e)  Bankkonti skal være knyttet til Klubben, og skal disponeres av minimum to personer i
               fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i
               fellesskap. 

(3)       Klubben skal ha underslagsforsikring.

§ 12     Budsjett

(1)        På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
            Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
(2)        Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes
            av positiv egenkapital.
(3)        Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13    Utlån og garanti
           Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med               betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal 
           opplyses i note til årsoppgjøret.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
 
§ 14     Årsmøtet
 
(1)        Årsmøtet er Klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 
(2)        Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på
            annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Klubbens internettside.
            Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Klubbens internettside
            eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige
            senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret
            senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med
            forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
 
(3)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling
            og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
            behandles.
 
(4)        Alle Klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer
            og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre
            med møterett.
 
(5)        Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst
            tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er
            vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 
(6)        På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført
            på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av
           de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15     Ledelse av årsmøtet
 
            Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være
            medlem.

§ 16     Årsmøtets oppgaver
 
            Årsmøtet skal:
            1.  Godkjenne de stemmeberettigede.
            2.  Velge dirigent(er).
            3.  Velge protokollfører(e).
            4.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
            5.  Godkjenne innkallingen.
            6.  Godkjenne saklisten.
            7.  Godkjenne forretningsorden.
            8.  Behandle Klubbens årsberetning.
            9.  Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
          10.  Behandle forslag og saker.           
          11.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
                fastsette treningsavgifter.
          12.  Vedta Klubbens budsjett.
          13.  Behandle Klubbens organisasjonsplan.
          14.  Foreta følgende valg:
                 a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
                 b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
                 c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett
                     eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
                 d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
                 e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan.
 
                 Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
                 varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.
                 varamedlem, 2. varamedlem osv.

§ 17      Stemmegivning på årsmøtet
 
(1)        Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
            alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen
            kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 
(2)        Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
            Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere
            kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 
(3)        Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte
            stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
            omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
(4)        Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
            halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke
            tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått
            mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter
            denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
            avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 18     Ekstraordinært årsmøte
 
(1)        Ekstraordinært årsmøte i Klubben innkalles av Klubbens styre med minst 2 ukers frist etter:
            a)       vedtak av Klubbens styre eller årsmøte,
            b)      vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
            c)       skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av Klubbens stemmeberettigede medlemmer.
 
(2)        Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort
            tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
 
(3)        Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede '
            medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det
            ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
            minimumsdeltakelse.
 
(4)        Ekstraordinært årsmøte i Klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i
            kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
(5)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under
            godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig
            innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19     Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
            Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til              Klubbens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.
 
 
§ 20     Klubbens styre
 
(1)        Klubben ledes og forpliktes av styret som representerer Klubben utad. Styret er Klubbens
            høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 
(2)       Styret skal blant annet:
           a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
           b)  Påse at Klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak
                som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at Klubben har
                en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
                økonomistyring.
           c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
           d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
           e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet
                ikke har valgt representanter.
           f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.
 
(3)        Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer
             forlanger det.

§ 21       Kontrollutvalg
 
(1)         Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
             a)  organisasjonsledds regelverk og vedtak.
             b)  Ha et særlig fokus på at Klubben har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler
                  benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
             c)  Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de
                  saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
             d)  Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon,
                  med mindre Klubben har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med
                  revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner
                  nødvendig.

(2)        Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget
            anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22      Valgkomité
             Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem
             innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av
             valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre
             vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er
             aktuell for vervet.

§ 23      Grupper
 
(1)        Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
            organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Klubbens
            organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.
 
(2)        Dersom Klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette
            grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
 
a)         Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet.
            Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi
            hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b)         Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Klubben. Hovedstyret fastsetter en siste frist for
            avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det
            årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant
            annet Klubbens regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan. 
c)         Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d)         Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av 
            årsmøtet.
 
(3)        Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte
            forplikte Klubben uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
 
§ 24     Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker
             og dopingsaker

 
           For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker
           og dopingsaker gjelder NIFs regelverk.
 
 
§ 25      Regler for spill, ordensregler m.v.
 
(1)         For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov,
             supplert med NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs
             handicapregler og amatørregler. Innenfor NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre
             de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og
             sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig. 

(2)         For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en
             golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er
             rekrutteringstiltak organisert av klubben og prøvespill sammen med et medlem av klubben. 
 
§ 26     Lovendring
 
(1)        Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre
             endringene kjent for Klubbens medlemmer så snart de er vedtatt av styret.
 
(2)        Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Klubben etter å
            ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft
            straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes
            protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom Klubbens regelverk og NIFs
            regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd,
            pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3)        Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av Klubben selv med mindre endringene følger av NIFs
            regelverk eller lovnorm.

§ 27     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør
 
(1)        Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
            etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.
            Dersom Klubbens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er Klubben oppløst uten
            påfølgende årsmøte. Klubben skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før
            Klubbens årsmøte behandler forslag om oppløsning.
 
(2)        Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Klubben. Vedtak om
            sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med
            bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

(3)        Ved utmelding tilfaller Klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er
            ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av
            Klubben tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen.
            Underretning om at Klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før Klubben
            holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her